JAWATANKUASA AUDITPeranan Jawatan kuasa Audit

  • Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduan pelaksanaan audit;
  • Melantik juruaudit dalaman EKSA;
  • Merancang dan menentukan kekerapan aktiviti audit dalaman EKSA;
  • Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti semasa proses audit;
  • Melakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu;
  • Menyediakan            laporan keseluruhan audit           kepada Jawatankuasa Induk Amalan EKSA HOSPITAL SERI MANJUNG;
  • Menggunakan  kriteria audit  EKSA  yang  disediakan  oleh  MAMPU (Lampiran 1);dan
  • Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan.