JAWATANKUASA KESELAMATANPeranan Jawatan kuasa Keselamatan

  • Menyediakan kriteria senarai semak proses audit keselamatan dan garis panduan pelaksanaan audit keselamatan
  • Melantik juruaudit dalaman EKSA.
  • Merancang dan menentukan kekerapan aktiviti audit dalaman EKSA
  • Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti semasa proses audit
  • Melakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu
  • Menyediakan laporan keseluruhan Laporan Keselamatan kepada Jawatankuasa Induk EKSA
  • Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan
  • Memastikan aktiviti EKSA mengikut kriteria keselamatan dijalankan secara sistematik dan berterusan