JAWATANKUASA PROMOSIPeranan Jawatan kuasa Promosi

  • Menyediakan pelan perlaksanaan aktiviti promosi amalan EKSA;
  • Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran Amalan EKSA kepada semua warga kerja dalam organisasi;
  • Merancang  dan  memperuntukkan  perbelanjaan  bagi  memastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang;
  • Merancang dan menganjurkan pertandingan EKSA (kebersihan, poster, banner dan lain-lain);
  • Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan; dan
  • Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Induk.